QUY ĐỊNH LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ

QUY ĐỊNH LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ VÀ BÁN NƯỚC SẠCH ĐỐI VỚI HỘ DÂN