Thông tin truyền thông

Thông tin khuyến mãi, dịch vụ khách hàng

Thông báo về việc thu tiền nước bằng mẫu giấy biên nhận thanh toán (giấy in nhiệt) trên địa bàn TP. Bến Tre, huyện Giồng Trôm, huyện Châu Thành, huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Mỏ Cày Nam

d1-991-TB-thu-tien-nuoc-bang-mau-giay-bien-nhan-thanh-toan-dia-ban-TP-Ben-TreDownload d1-992-TB-thu-tien-nuoc-bang-giay-bien-nhan-thanh-toan-huyen-Giong-TromDownload d1-993-TB-thu-tien-nuoc-bang-mau-giay-bien-nhan-thanh-toan-dia-ban-huyen-Chau-ThanhDownload d1-994-Tb-thu-tien-nuoc-bang-giay-bien-nhan-thanhtoan-dia-ban-huyen-Cho-LachDownload d1-995-Tb-thu-tien-nuoc-bang-giay-bien-nhan-thanh-toan-dia-ban-huyen-MCN-va-MCBDownload

Page 1 of 3 1 2 3