Thanh toán tiền nước sử dụng ứng dụng Vietcombank

Bước 1: chọn thanh toán hóa đơn
Bước 3: Điền thông tin mã khách hàng
Bước 5: Xác nhận thông tin
Bước 2: Hóa đơn tiền nước
Bước 4: Xác nhận thông tin
Bước 6: Kết quả giao dịch