Thanh toán tiền nước sử dụng ứng dụng ViettelPay

Bước 1: Chọn hóa đơn
Bước 3: Điền thông tin mã khách hàng
Bước 5: Xác nhận thanh toán
Bước 7: Nhập mã OTP
Bước 2: Chọn tiền nước
Bước 4: Chọn hóa đơn
Bước 6: Nhập mật khẩu
Bước 8: Kết quả thanh toán thành công